Branntilsyn

I dag er det strengere krav til brannsikring enn det var før i tiden. Det betyr at eldre bygninger gjerne er mindre brannsikre enn nyere bygg.

Dagens lovverk krever at alle eldre bygg skal oppdateres til minimum 1985-nivå, for å redusere risikoen for tap av liv og verdier ved brann.

Krav til oppgradering

Oppgraderingen av eldre bygninger til 1985-nivået innebærer en omfattende dokumentasjonsprosess og sikkerhetsforbedringer. Eiere må gjennom en tilstandsanalyse kunne vise at sikkerhetsnivået i hele bygningen tilsvarer BF85-kravene eller senere byggeregler.

I tilfeller der eldre bygninger ikke kan møte de konkrete kravene, kan det tillates tekniske bytter for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet.

Brannrådgivning AS Logo

Eiers ansvar

Brann- og redningsetaten utfører branntilsyn for å avdekke branntekniske mangler eller svakheter i bygningen.

Eksempler på mangler kan være:

  • Svake etasjeskiller
  • Mangelfull brannvarsling
  • Ikke-fungerende branncellebegrensende bygningsdeler

Ettersom kontrollene bare er stikkprøver vil brann- og redningsetaten kunne anta at det kan finnes større og mer alvorlige feil, dersom noe er påvist i bygningen. I slike tilfeller vil etaten gjerne gi en tilbakemelding om at sikkerhetsnivået ikke er sørget for, og dokumentert.

Det er eiers plikt å sikre at bygningen oppgraderes i tråd med brannsikkerhetsstandardene. Dette kan du gjøre ved å engasjere Brannrådgivning AS for å gjennomføre en grundig brannteknisk vurdering, og utarbeide en handlingsplan med angitte tidsfrister for nødvendige tiltak.

Dette innebærer en branninspeksjon

Vi inspiserer hele bygningen og utarbeider en tilstandsanalyse/statusrapport som beskriver brannsikkerhetsnivået, og påpeker hva som bør utbedres. Det som inngår i en typisk branninspeksjon, er:

Inspeksjon – Gjennomgang av hele bygningen.

Tilstandsrapport – Utarbeidelse av brannteknisk tilstandsrapport som sammenfatter funn fra inspeksjonen, samt en oversikt over hvilke tiltak som bør/må iverksettes for at minimumskrav i byggeforskrift av 1985 kan anses som oppfylt.

Handlingsplan – Utarbeidelse av forslag til tidfestet handlingsplan, med anbefalt rekkefølge for utbedringer/tiltak.

Internkontrollrutiner – Utarbeidelse av internkontrollrutiner som er tilpasset deres bygg.

Branntilsyn med Brannrådgivning AS

Spør oss gjerne om råd dersom du har behov for brannteknisk bistand. Vi utfører branninspeksjon og bistår deg i å etterleve myndighetskrav, slik at bygget blir så trygt som mulig.